Odbytové centrum HB, a.s.

se sídlem Senožaty 217, 394 56 okr. Pelhřimov

 

 

Pozvánka

 

Představenstvo akciové společnosti Odbytové centrum HB, a. s.

se sídlem Senožaty 217, okr. Pelhřimov

IČO: 25 92 59 97

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1501

 

svolává řádnou valnou hromadu,

 

která se bude konat dne 6.12.2017 v 10:00 hodin v  kanceláři firmy BROP, s.r.o. v Pelhřimově, ulice Pražská 1072.

 

Pořad jednání :

1.Zahájení a schválení jednacího řádu       

2.Volba orgánů valné hromady     

3.Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o jejím majetku za 7/2016 – 6/2017, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku         

4.Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k  řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku     

5.Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

6.Diskuse             

7.Závěr

 

Registrace akcionářů se uskuteční od 9,30 hodin do 10,00 hodin v místě konání valné hromady.

 

Účetní závěrka společnosti za 7/2016 – 6/2017 je akcionářům přístupná k nahlédnutí v místě konání valné hromady v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách. Zástupce akcionáře se prokáže občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

 

 

 

V Senožatech dne 11.10.2017

                                     Za představenstvo a. s.

 

       Pavel Ošťádal

                                   předseda představenstva

 

 

 

 

 


Kontakt

Odbytové centrum HB a.s.
Senožaty 217
+420.777023220
FAX +420.565321345